Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op de Jacques website.

Het gebruik van de diensten die op deze Jacques website (de “Site”) worden aangeboden en de aankoop van de in onze Jacques webshop aangeboden producten zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoor­waarden, ons Privacy beleid, onze Algemene verkoopsvoorwaarden en de op de Site opgegeven bijzondere voorwaarden en richtlijnen (gezamenlijk de “Voorwaarden”). Door de Site te bezoeken of te gebruiken en/of door via de Site een bestelling te plaatsen of producten en/of diensten te kopen erkent u de Voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

Contactgegevens

Baronie Belgium NV
Kolvestraat 70
8000 Brugge
België

RPR Brugge

KBO – BTW BE 0424.005.212
E-mail :    info@chocojacques.be

Hierna: ‘Baronie’

 

1. Privacy

De toegang tot en het bezoeken van onze Site en webshop zijn onderworpen aan ons Privacy beleid.

2. Gebruik van de producten

Producten en diensten die via deze Site en webshop van Baronie Belgium kunnen worden aangekocht mogen uitsluitend bestemd worden voor persoonlijk gebruik en in geen geval worden doorverkocht. Baronie Belgium behoudt zich het recht voor bestellingen geheel of gedeeltelijk te weigeren indien de bestelde hoeveelheid aangeeft dat ze niet enkel voor persoonlijk gebruik bestemd zijn of indien er aanwijzingen zijn dat de Voorwaarden niet worden of niet zullen worden nageleefd.

3. Algemene verkoopvoorwaarden

Alle aankopen en de uitvoering van de verkoopovereenkomsten voor de in onze webshop aangekochte producten en diensten zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Baronie heeft het recht leveringen uit te stellen indien dit omwille van klimatologische omstandigheden wenselijk is en meer bepaald omwille van hoge temperaturen.

4. Aard van de verstrekte informatie

Baronie streeft ernaar op de Site en webshop nauwkeurige en geactualiseerde productinformatie te verstrekken. Baronie kan niet uitsluiten dat de geleverde producten kunnen verschillen van de op de Site en in de webshop weergegeven afbeeldingen en productbeschrijvingen.

5. Intellectuele eigendom

De Inhoud van de Site en webshop mag niet worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, of gewijzigd worden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Alle op deze Site en in de webshop weergegeven handelsmerken, logo’s, dienstmerken, teksten, grafieken, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, datacompilaties, de verzameling, de organisatie en weergave van de gegevens en informatie alsmede de “look & feel” van de Site en webshop (gezamenlijk de “Inhoud”), is de uitsluitende eigendom van Baronie en de met haar verbonden ondernemingen en beschermd door de toepasselijke wetgevingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake auteursrechten, naburige rechten, rechten op databanken, softwarerechten, rechten op tekeningen en modellen en merkenrechten.

6. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gebruiker van de Site

Het gebruik van de Site is onderworpen aan deze Voorwaarden. Bijkomend moeten de op de Site en webshop opgegeven waarschuwingen en instructies worden nagekomen. Het aanbrengen van veranderingen of wijzigingen aan de Site of de Inhoud alsmede iedere aantasting van de integriteit of de goede werking van de Site is verboden. Indien deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan u door Baronie aansprakelijk worden gesteld voor de door haar, de met haar verbonden ondernemingen en derden (zoals maar niet beperkt tot licentiegevers) geleden schade.

7. Links naar derden

Baronie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina’s of enige andere websites naar dewelke onze Site gelinkt wordt of welke naar onze Site linken. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Baronie of met haar verbonden ondernemingen de inhoud, de producten of de diensten van de in deze links opgegeven leveranciers goedkeurt of aanbeveelt. Wanneer u links naar andere websites aanvinkt of creëert naar of vanaf om het even welke off-site pagina’s of andere websites is dat uitsluitend op uw eigen risico.

8. Specifieke functionaliteiten

De Site kan periodiek dienstig zijn voor specifieke functionaliteiten (zoals promoties, bijzondere aanbiedingen, wedstrijden, enz.) die (a) onderworpen kunnen zijn aan bijkomende eigen gebruiksvoorwaarden, regels en/of richtlijnen of die in plaats komen van onze Voorwaarden en (b) eventueel door derden aangeboden worden. Wanneer u ingaat op aanbiedingen of deelneemt aan wedstrijden zal dit inhouden dat u instemt met de bijkomende of specifieke voorwaarden, regels en/of richtlijnen.

9. Verwijderen van Gebruikersinhoud

Wanneer u, indien van toepassing, uw gebruikersinhoud, zoals uw beoordelingen en opmerkingen die u op de Site of via andere mobiele applicaties zou gedeeld hebben, wil verwijderen, dan kan u een e-mail sturen naar info@chocojacques.be. De e-mail moet de volgende informatie vermelden: naam, voornaam, gebruikersnaam (indien toepasselijk), het e-mail adres, datum van uw gebruikersinhoud die u wenst te verwijderen (indien u hierover beschikt).

10. Beperking van aansprakelijkheid

Baronie kan op geen enkele grond aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke onderbrekingen in de toegankelijkheid of het gebruik, de gebrekkige functionering, het niet doorgeven van de elektronische bestellingen of bevestigingen, storingen, computervirussen of andere oorzaken buiten de redelijke controle van Baronie die naar aanleiding van de consultatie en het gebruik van onze site het normaal gebruik van onze en/of uw ITC systemen zouden belemmeren, bemoeilijken of tot verlies van gegevens zouden leiden.

Baronie zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse schade.

Haar schadevergoedingsverplichting zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag voor hetwelk zij verzekerd is meer € 250.

11. Toepasselijk recht – Geschillen

De Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.

Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge onder voorbehoud van het recht van Baronie de rechtbanken te vatten die bevoegd zijn op grond van uw woonplaats.

12. Toestemming om kennisgevingen elektronisch te ontvangen via plaatsing op de Site en via e-mail

U gaat akkoord dat alle communicaties naar dewelke in deze Site en webshop worden verwezen en waarin zij voorzien, langs elektronische weg kunnen worden verzonden. Om deze toestemming te herroepen, moet u ons per e-mail in kennis stellen van de herroeping op volgend adres: info@chocojacques.be en moet u het gebruik van de Site stopzetten.

Voormelde toestemming staat los van de keuze die u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties. De keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties zijn uiteengezet in ons Privacy beleid.

13. Algemeen

De Voorwaarden en in voorkomend geval de door Baronie aanvaarde bestelling(en) maken de volledige en uitsluitende overeenkomst uit tussen Baronie en de gebruiker van de Site en webshop voor het gebruik van de Site en de aankoop van de op de Site en in de webshop aangeboden producten en diensten.

Baronie behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen.

De wijzigingen zijn van zodra ze op de Site geplaats zijn van toepassing op het gebruik van de Site en de geplaatste bestellingen vanaf dat ogenblik.

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden of onze producten, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@chocojacques.be.