Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN IN DE JACQUES WEBSHOP 

Identiteit van de verkoper

Baronie Belgium NV,
met maatschappelijke zetel gevestigd te Kolvestraat 70, 8000 Brugge
RPR Gent – Afdeling Brugge – KBO-BTW BE 0424.005.212

Telefoon :       +3250450030

E-mail :           info@chocojacques.be

Website :        http://www.chocojacques.be

Hierna :           “Baronie


Aard van de overeenkomst

De verkoopovereenkomsten die via de Jacques webshop worden afgesloten zijn overeenkomsten op afstand in de zin van artikel VI.45 WER.

Geen herroepingsrecht

Er geldt overeenkomstig artikel VI.53, 4° WER geen herroepingsrecht voor de door Baronie via de Jacques webshop verkochte chocoladeproducten.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1.         Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten voor de aankoop van producten in de Jacques webshop.

1.2.         Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op algemene voorwaarden van een koper of zijn vertegenwoordigers die zouden opgenomen zijn of naar dewelke verwezen zou worden, in (een) bestelling(en), in een e-mail of in een ander document. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien zij vooraf­gaandelijk schriftelijk door Baronie is goedgekeurd.

2. Te koop aanbiedingen / Bestellingen

2.1.         De te koop aanbiedingen voor de producten die via de Jacques webshop kunnen worden aangekocht gelden uitsluitend:

  • voor aankoop voor eigen gebruik, en
  • voor levering in België.

2.2.         Baronie kan bestellingen weigeren indien er aanwijzingen zijn dat de koper geen 18 jaar oud is, de bestelde hoeveelheden of andere elementen aangeven dat ze niet voor eigen gebruik bestemd zijn, de plaats van levering buiten België gelegen is of als de producten niet langer voorradig zijn of niet binnen de in de bestelling opgegeven termijn kunnen geleverd worden.

2.3.         De te koop aanbiedingen waaronder de prijzen en leveringskosten zijn slechts geldig gedurende de periode dat zij op de Site of in de Jacques webshop zijn opgegeven en in ieder geval steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

2.4.         Een bestelling zal – onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 2.1 tot 2.3 – slechts kunnen resulteren in een bindende verkoopovereenkomst indien het elektronisch bestelformulier volledig is ingevuld, het akkoord met de verkoopsvoorwaarden is bevestigd en gepaard gaat met betaling van het voor de order verschuldigd bedrag met één van de opgegeven aanvaarde kredietkaarten en creditering van de bankrekening van Baronie.

3. Prijs en betaling

3.1.         De verkoopovereenkomst wordt afgesloten tegen de op het ogenblik van het plaatsen van de elektronische bestelling in de webshop voor de bestelde producten opgegeven prijzen.

De voor de producten opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW. De leveringskosten (en eventuele retourkosten) zijn niet in de voor de producten opgegeven prijzen begrepen en zijn afzonderlijk vermeld.

3.2.         De prijs voor de aangekochte producten met inbegrip van de leveringskosten moet door de koper bij het plaatsen van de elektronische bestelling integraal worden voldaan met gebruik van één van de in de webshop opgelijste betaalkaarten .

4. Levering

4.1.         De in het elektronisch bestelformulier door de koper opgegeven leveringstermijnen kunnen enkel ten indicatieve titel gelden. Baronie zal alle redelijke inspanningen leveren om de door haar opgegeven datum of periode van levering na te komen.

Baronie zal – zonder dat zulks als een laattijdige uitvoering kan worden beschouwd – leveringen tijdelijk kunnen opschorten wanneer dit gelet op de aard van de producten wegens klimatologische omstandigheden (zoals ongewoon hoge temperaturen) aangewezen is.

4.2        Leveringen zullen geldig uitgevoerd worden op het in het elektronisch bestelformulier opgegeven adres. Ingeval een foutief leveringsadres is opgegeven door de koper zal Baronie de bijkomende leveringskosten aan de koper kunnen aanrekenen.

5. Risico en Eigendom

5.1.         Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de koper op het ogenblik van de levering op het in het elektronisch bestelformulier opgegeven leveringsadres. Ingeval de koper afwezig is bij aanbieding en in gebreke blijft de geleverde goederen af te halen na ontvangst van een schriftelijke herinnering, zal Baronie gerechtigd zijn om de goederen op risico en kosten van de koper op te slaan in haar eigen magazijnen en na verloop van 4 weken te vernietigen zonder dat enige terugbetaling aan de koper verschuldigd zal zijn.

5.2.         De producten blijven de eigendom van Baronie tot volledige en definitieve betaling van de voor de goederen gefactureerde bedragen.

6. Waarborgen en Aansprakelijkheid

6.1.         Baronie waarborgt dat de producten beantwoorden aan de opgegeven specificaties (met inbegrip van hun houdbaarheidsdatum) en vrij zullen zijn van zichtbare en verborgen gebreken. Er wordt geen enkele andere waarborg verstrekt.

6.2.         Eventuele klachten inzake verschillen tussen de bestelde hoeveelheden en de geleverde hoeveelheden en inzake zichtbare gebreken moeten schriftelijk aan Baronie worden meegedeeld binnen de twee (2) werkdagen na de levering. Klachten inzake de kwaliteit van de producten moeten schriftelijk worden meegedeeld binnen een maand na levering en in ieder geval vóór de opgegeven houdbaarheidsdatum van de producten.

6.3.         De aansprakelijkheid van Baronie voor enige door de koper geleden schade of verlies als een gevolg van een contractuele wanprestatie, een onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen, zal – afgezien van de vervanging of, naar keuze van Baronie, terugbetaling van de door de koper betaalde prijs voor de gebrekkig bevonden producten – in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de prijs die door de koper betaald werd voor gezegde gebrekkig bevonden producten die aanleiding hebben gegeven tot de schade of het verlies.

6.4.         Baronie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade van welke aard dan ook, ongeacht hoe ze is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk, onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen.

7. Overmacht

Baronie is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die de koper zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van de producten wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Baronie, waaronder (maar niet beperkt tot) heirkracht, oorlog, oproer, staking, lock-out, handelsgeschillen, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming of storm.

8. Wanprestatie en Ontbinding

Baronie zal, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan andere rechten, de met de koper afgesloten verkoopovereenkomst(en) met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen krachtens dit uitdrukkelijk ontbindend beding ingeval de koper zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie waarvoor geen herstel mogelijk is of, indien herstel mogelijk is, de koper deze niet heeft recht gezet binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van een aanmaning bij e-mail, fax of aangetekende brief.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Baronie blijft de uitsluitende eigenaar van alle op haar producten en verpakkingen betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van de specificaties en recepturen.

10. Diversen

10.1.      Deze algemene verkoopsvoorwaarden, bestellingen en verkoopovereenkomsten zijn onderworpen aan Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken te Brugge zijn bevoegd voor geschillen die zouden kunnen rijzen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht van Baronie om de koper te dagvaarden voor de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de woonplaats of de maatschappelijke zetel of een vestiging van de koper gelegen is.

10.2.      Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling (of het nietig of niet-afdwingbaar gedeelte van de bepaling) worden afgescheiden van de andere algemene verkoopsvoorwaarden die onverminderd van kracht zullen blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal in dat geval worden aangepast in de mate dat zulks noodzakelijk is opdat ze, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen, geheel en indien dit niet mogelijk is gedeeltelijk, geldig en afdwingbaar zal zijn.

10.3.       Het nalaten of dralen van een partij om zich te beroepen op een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan niet worden uitgelegd als een afstand van die bepaling of een daarin bepaald recht.